Tutvustus

SA eesmärkideks on Saare vallale kuuluva vara valitsemine, avalike teenuste osutamine, pikaajaliste töötute aktiviseerimine, rehabilitatsiooni korraldamine ning tööjõuturule aitamine, täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine, täiskasvanuhariduse arendamine, elukestva õppe võimaluste laiendamine.
Koostöös ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja Töötukassaga võimaluste leidmine töötute, tööturul heitunute ja puudega inimeste rakendamiseks.
Saare vallas kultuuri- ja noorsootöö ja Voore raamatukogu töö korraldamine.
Eesmärkide paremaks täitmiseks vajaliku tulu saamiseks arendab SA majandustegevust.