NETIT põhikiri

Saare Valla Noorteühing NETIT

P Õ H I K I R I

 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev mittetulundusühing isikute vabatahtliku ühendusena, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel, demokraatia printsiipidel ja isetasuvuse põhimõttel, on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis kasutab oma tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.2. Käesoleva mittetulundusühingu nimi on Saare Valla Noorteühing NETIT (edaspidi ühing).
1.3. Ühingu asukoht on Saare vald, Jõgeva maakond.
1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. Ühingul on õigus omada kõiki tsiviilõigusi ja -kohustusi, mis pole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
1.6. Ühing juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

 

2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VIISID
2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on tingimuste loomine Saare vallas Saare ja Voore küla 7-26-aastastele noortele tegutseda omaalgatuslikult väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ning füüsilise arengu soodustamiseks.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.2.1. aitab korraldada noorsootööd Saare vallas;
2.2.2. aitab asutada Saare valla noortekeskust ning korraldada selle tegevust ja rahastamist;
2.2.3. osaleb koostöös kohalike omavalitsustega piirkonna noorsoopoliitika väljatöötamisel;
2.2.4. analüüsib ja jälgib oma tegevuse eesmärgiga seotud eluvaldkondade olukorda ning arengut nii Eestis kui ka välisriikides, kogub ise või organiseerib vastava informatsiooni ja statistika kogumist;
2.2.5. organiseerib oma eesmärgiga seotud kohalikke, üleriiklike ja rahvusvahelisi üritusi ning muid ettevõtmisi;
2.2.6. arendab igakülgset koostööd noorteühenduste, -organisatsioonide ja -liitudega Eestis ning välisriikides;
2.2.7. genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist;
2.2.8. töötab välja ja viib ellu erinevaid kodanikealgatuslikke projekte;
2.2.9. viib läbi seminare, koolitus- ja vahetusprogramme (v.a. litsentseeritud tegevus), organiseerib ning finantseerib nende programmide läbiviimist ise või kolmandate isikute poolt;
2.2.10. osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välisriikides;
2.2.11. informeerib avalikkust oma tegevusest;
2.2.12. arendab klubilist tegevust, korraldab ühingu liikmetele, nende peredele ja üldsusele erinevaid üritusi;
2.2.13. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonide ja ühendustega, samuti riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.2.14. organiseerib heategevusprojektide ja -programmide elluviimist ise või teiste isikute kaudu;
2.2.15. omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtab kohustusi;
2.2.16. omandab, haldab, võõrandab ning rendib kinnis- ja vallasvara;
2.2.17. võtab vastu toetusi ja annetusi, samuti laenu nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;
2.2.18. teeb annetusi ning annab laenu nii Eesti kui ka kolmandate maade juriidilistele või füüsilistele iskutele, kelle tegevus on seotud ühingu tegevuse eesmärkidega;
2.2.19. kasutab saadud rahalisi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid ühingu eesmärkide saavutamiseks algatatud projektide elluviimiseks;
2.2.20. võtab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi töötajaid;
2.2.21. tegeleb oma tegevuse eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires reklaami-, kirjastus- ja muu majandustegevusega.

3. ÜHINGU LIIKMED, ÜHINGUSSE ASTUMISE, SELLEST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes on nõus aktiivselt osalema ühingu tegevuses ja kandma ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus ühingu liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel kolme kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liikmeks astuja võetakse vastu ühingu liikmeks, kui tema ühingu liikmeks vastuvõtmise poolt on üle 1/2 ühingu juhatuse koosolekul osalevatest ühingu juhatuse liikmetest. Ühingu liikmeks astuja loetakse ühingu liikmeks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustuste tekkimisega pärast ühingu juhatuse sellekohase otsuse tegemist ja sisseastumismaksu tasumist.
3.3. Ühingu liige võib ühingust välja astuda ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Väljaastumise päevaks loetakse avalduse esitamisele järgnev päev.
3.4. Ühingu liige arvatakse ühingust välja ühingu põhikirja nõuete või ühingu juhtorganite otsuste mittetäitmise eest ühingu juhatuse otsusega. Ühingu liige loetakse ühingust väljaarvatuks, kui tema väljaarvamise poolt on üle 1/2 ühingu juhatuse koosolekul osalevatest ühingu juhatuse liikmetest. Väljaarvamise otsuse ja selle põhjuse teeb ühingu juhatus väljaarvatud ühingu liikmele kirjalikult teatavaks viivitamatult. Väljaarvamise päevaks on ühingu juhatuse sellekohase otsuse tegemise päevale järgnev päev.
3.5. Ühingust väljaastunud või väljaarvatud liikmele tema poolt tasutud sisseastumis- ja osamaksu ei tagastata.
3.6. Ühingu füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
3.7. Ühingu juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise või temast teise juriidilise isiku eraldumise korral tema liikmelisus ühingus säilib.
3.8. Ühingu juhatus peab oma liikmete nimekirja, millesse kantakse ühingu liikme ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht ning sidevahendid.

 

4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. võtta osa ühingu liikmete üldkoosolekutest ja ühingu üritustest;
4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4.1.3. saada ühingu juhatuselt informatsiooni ühingu tegevuse kohta, esitada ühingu juhatusele arupärimisi ja teha ettepanekuid;
4.1.4. kasutada ühingu juhatuse poolt kehtestatud korras ühingu vara;
4.1.5. astuda ühingust välja.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite otsuseid;
4.2.2. kaasa aitama ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmisele;
4.2.3. tasuma ühingu juhatuse poolt kehtestatud alusel, suuruses ja tähtaegadel sisseastumis- ja osamaksu ning muid ühingu juhtorganite poolt kehtestatud makseid;
4.2.4. kasutama ühingu vara heaperemehelikult;
4.2.5. hoidma ühingu head mainet.
4.3. Ühingu liige ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

 

5. ÜHINGU JUHTIMINE
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek.
5.2. Korraline üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitamiseks kutsutakse kokku juhatuse poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
5.3. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse poolt juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 ühingu liikmete nõudmisel.
5.4. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikult koos arutusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt kolme nädala jooksul vastava taotluse esitamisest.
5.5. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Üldkoosolekul võetakse mistahes küsimus päevakorda üle 2/3 üldkoosolekul osalevate ühingu liikmete nõudmisel.
5.6. Teate üldkoosoleku toimumise kohta saadab juhatus kirjalikult kõigile liikmetele. Teade peab sisaldama ühingu nime ja asukohta, üldkoosoleku toimumise aega ja kohta, märget, kas üldkoosolek on korraline või erakorraline, üldkoosoleku päevakorda, korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates majandusaasta aruandega tutvumise aega ja kohta.
5.7. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus ühingu liikmetele vähemalt seitse päeva ette.
5.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.8.1. ühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine;
5.8.2. ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;
5.8.3. ühingu juhatuse liikmete ja revidendi valimine, nende tasustamise korra kinnitamine;
5.8.4. ühingu majandusaasta aruande, revisjoniaruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
5.8.5. ühingu juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
5.8.6. ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
5.8.7. ühingu kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamise otsustamine;

5.8.8. kõikide mittetulundusühingu juhtimisküsimuste otsuste vastuvõtmine.
5.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/2 ühingu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalevate ühingu liikmete arvust, kui osaleb vähemalt kaks ühingu liiget.
5.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest ühingu liikmetest ning p.-s 5.8.2. toodud juhul kõik ühingu liikmed. Isikute valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääletamine on salajane, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks ühingu liige. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõikidele ühingu liikmetele. Ühingu liige, kes on ka ühingu juhatuse liige, ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist või ühingu majandusaasta aruande kinnitamist.
5.11. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli, millesse kantakse ühingu nimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Koosoleku protokolli lahutamatuks lisaks on ühingu liikmete nimekiri koosolekul osalenud liikmete allkirjadega. Üldkoosoleku protokollile ja liikmete nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.12. Ühingut esindab ja selle igapäevast tegevust juhib 3- kuni 7-liikmeline juhatus, mille liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Ühingu juhatuse pädevusse kuulub kõigi küsimuste lahendamine, mis ei ole antud üldkoosoleku pädevusse. Ühingu juhatus valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd, juhatab üldkoosolekuid ja teostab ühingu tegevuse operatiivjuhtimist.
5.13. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi, ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
5.14. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Ühingu juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle 1/2 juhatuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees. Igal ühingu juhatuse liikmel on juhatuse koosolekul üks hääl. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle 1/2 koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees.
5.15. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
5.16. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt ühinguga.

 

6. ÜHINGU VARA MOODUSTAMISE KORD
6.1. Ühingu vara moodustamise allikad on:
6.1.1. ühingu liikmete sisseastumis- ja osamaksud, mille suuruse ja tasumise korra kinnitab ühingu juhatus;
6.1.2. riiklikud eraldised;
6.1.3. fondidest ja abiprogrammidest saadavad eraldised;
6.1.4. sihtotstarbelised annetused ja eraldised;
6.1.5. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused ja sponsortoetused;
6.1.6. tuluüritustest ning seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahendid;
6.1.7. muud allikad.
6.2. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
6.3. Ühingu vara arvestust korraldab ühingu juhatus ja kontrollib revident.
6.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

 

7. ÜHINGU REVIDENT, ARUANDLUS
7.1. Ühingu tegevuse revideerimiseks võib ühingu liikmete üldkoosolek valida revidendi, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja kehtivast seadusandlusest. Revidendiks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
7.2. Revidendil on õigus ja kohustus kontrollida ühingu vara, arvelduskontosid, raamatupidamisdokumente ning õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revident on kohustatud pärast majandusaasta lõppu toimetama ühingu tegevuse revideerimise. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande.
7.3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril.
7.4. Ühingu juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab ühingu juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, mis koos revisjoniaruandega esitatakse üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

8. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks. Ühingu tegevus lõpetatakse:
8.1.1. ühingu üldkoosoleku otsusel;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
8.1.3. muudel seadusandluses ettenähtud juhtudel.
8.2. Ühingu likvideerimismenetlus toimub seadusandluses ettenähtud korras.
8.3. Ühingu likvideerimise lõppemisel jaotatakse ühingu ülejäänud vara ühingu liikmete üldkoosoleku otsusega ühingu tegevuse eesmärgile vastaval heategeval otstarbel. Vara jagamine toimub pärast kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamist.
8.4. Ühingu likvideerijad esitavad pärast likvideerimise lõppemist registrile avalduse ühingu registrist kustutamiseks.

Ühingu põhikiri on kinnitatud ühingu liikmete otsusega 14.10.2005.